Zpracování osobních údajů

 
 
 

lull loungewear

 
 
 
Home > Zpracování osobních údajů
 

Zpracování osobních údajů

 

Zpracování osobních údajů

„Vyhraj outfit z nové kolekce“
Česká republika

 

Lull Loungewear s.r.o., IČO: 46190899, se sídlem Hollého 651, 908 41 Šaštín-Stráže, Slovenská republika, zapsaná v Obch. rejstříku Okresního soudu Trnava, odd.: Sro, vl.č .: 39324/T, (dále jen "pořadatel "). Společnost Lull Loungewear s.r.o. je obchodní společnost, která na území České republiky provozuje elektronický obchod www.lull.cz (dále jen "lull.cz").

Pořadatel bude, jakožto správce, zpracovávat osobní údaje Účastníků soutěže dle níže uvedených podmínek, a to za účelem plnění smluvního vztahu mezi Pořadatelem a Účastníkem soutěže, který vznikne účastí Účastníka soutěže v soutěži. Jedná se tudíž o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas, a jehož právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Pořadatel bude osobní údaje Účastníků soutěže zpracovávat v rozsahu nezbytném pro realizaci soutěže (viz údaje Pravidlech soutěže), a to max. po dobu 3 měsíců od skončení Doby konání soutěže. V případě výherců bude Pořadatel také zpracovávat jejich osobní údaje pro marketingové účely spočívající vpropagaci Pořadatele a jím pořádaných soutěží formou pořízení podobizen a audiovizuálních záznamů výherců z výběru výher a jejich zveřejnění v propagačních materiálech Pořadatele, na jeho webových stránkách, na jeho facebookovém profilu a to max. podobu 2 let od skončení Doby konání soutěže.

Pro případ výhry uděluje Účastník soutěže svým zapojením do soutěže Pořadateli souhlas s pořízením jeho podobizny a/nebo audiovizuálních záznamů a jejich zveřejněním dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (§ 84 a násl.). Udělení tohoto souhlasu je nezbytným předpokladem pro výhru v soutěži a v případě jeho odvolání ztrácí výherce nárok na výhru.

Osobní údaje Účastníků soutěže bude Pořadatel zpracovávat sám. Při splnění podmínek a předpokladů stanovených GDPR náležejí Účastníkům soutěže jakožto subjektům údajů v souladu se zpracováním jejich osobních údajů následující práva:

  • právo na bezplatnou informacio tom, jaké jeho osobní údaje Pořadatel zpracovává;

  • právo na opravu nesprávných zpracovávaných osobních údajů;

  • právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů;

  • právo na omezení zpracování osobních údajů;

  • právo na přenositelnost osobních údajů.

Účastníci soutěže se navíc mohou se svojí stížností obrátit na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).Výše uvedená práva mohou Účastníci soutěže uplatnit u Pořadatele na výše uvedených kontaktních údajích, příp. na e-mailové info@lull.cz. V případě dotazů ke zpracování osobních údajů Pořadatelem se mohou Účastníci soutěže obracet na pověřence Pořadatele pro ochranu osobních údajů, a to prostřednictvím e-mailové adresy info@lull.cz

Soutěžící tímto prohlašuje, že si je vědom svých práv ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů, své osobní údaje poskytl pořadateli dobrovolně a může kdykoli požádat o ukončení jejich zpracování, a to bezplatně písemnou formou na adrese pořadatele.

Tato Pravidla soutěže jsou k dispozici na webových stránkách Pořadatele na adrese www.lull.cz a zároveň jsou uložena v písemné podobě v jeho sídle.

 

V Šaštín-Stráže dne 9.8.2019