Pravidla soutěže

 
 
 

lull loungewear

 
 
 
Home > Loungy Vánoce Pravidla > Pravidla soutěže
 

Pravidla soutěže

Pravidla soutěže

Úplné znění pravidel spotřebitelské soutěže:
„Zažij Loungy Vánoce s Lull"

1.12.2019 – 22.12.2019

Česká republika

 

1. Pořadatelem a organizátorem soutěže je:

Lull Loungewear s.r.o.
IČO: 46190899

Se sídlem Hollého 651, 908 41 Šaštín-Stráže, Slovenská republika
zapsaná v Obch. rejstříku Okresního soudu Trnava, odd.: Sro, vl.č .: 39324/T,

(Dále jen "organizátor" nebo "společnost Lull").

Společnost Lull Loungewear s.r.o. je obchodní společnost, která na území České republiky provozuje elektronický obchod www.lull.cz (dále jen "lull.cz").

Technickou podporu zajišťuje Creative Sites.

 

2. Doba trvání soutěže

Soutěž s názvem "Zažij Loungy Vánoce s Lull" (dále jen "soutěž") trvá od 1.12.2019 (00:00:00) do 22.12.2019 (23:59:59) (dále jen "doba trvání soutěže") na území České republiky (dále jen"místo konání soutěže").

Výherci soutěže budou určeni způsobem uvedeným v bodě č. 5 těchto pravidel soutěže.

 

3. Výhra v soutěži:

Účastník soutěže, který se zapojí do soutěže a splní podmínky účasti v soutěži, ve smyslu bodu č. 4 těchto pravidel bude zařazen do slosování o následující výhru: 

12 kusů oblečení v jakékoliv hodnotě značky Lull, které si může vybrat jen na našich webových stránkách během kalendářního roku 2020.

 

4. Podmínky účasti v soutěži 

Účast v soutěži je možná za předpokladu dodržení podmínek soutěže definovaných těmito pravidly soutěže.

Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let (osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce) s adresou pro doručování na území České republiky, dále jen "soutěžící" nebo "účastník soutěže") a která není registrována v LullCllube av době konání soutěže uskuteční registraci do LullCllubu a zároveň uskuteční v internetovém obchodě lull.cz na území ČR nákup v hodnotě minimálně 1,00 Kč včetně DPH nebo která udělala registraci v LullCllube před termínem soutěže a zároveň vloží komentář "Zažij Loungy Vánoce s Lull" na Facebook nebo Instagram značky Lull pod příspěvek, který se týká vánoční soutěže a zároveň označí v komentáři 2 jiné osoby s Facebook-ovým nebo Instagram-ovým účtem.

Platnou registrací se rozumí registrace, která obsahuje všechny požadované údaje. Společnost Lull si vyhrazuje právo rozhodnout o pravosti a platnosti všech údajů v registrací. Registrace soutěžícího musí být platná v době, kdy se stane výhercem.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a rodinní příslušníci těchto zaměstnanců v přímé linii, sourozenec a manžel. V případě, že se výhercem stane taková osoba, výhra se takovému výherci neodevzdá a způsobem uvedeným v bodě 5. těchto pravidel soutěže bude určen náhradní výherce.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže, nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že taková osoba se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a výhra se nepředá.

V případě výherce hlavní výhry mladšího 18 let, musí tento výherce předložit Provozovateli písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců s účastí v soutěži, se zpracováním osobních údajů a s převzetím výhry. Organizátor nenese žádnou odpovědnost včetně odpovědnosti za škodu a zdraví v souvislosti s čerpáním hlavní výhry takovou osobou.

Pokud účastník soutěže, který vyhrál hlavní výhru, nedodá potřebné údaje k předání výhry nebo nebude splňovat kritéria pro účast v soutěži, neprokáže-li výherce mladší 18 let souhlas rodičů či zákonných zástupců, případně pokud se údaje uvedené v registračním formuláři budou lišit od údajů skutečných, výhra propadá ve prospěch Organizátora a způsobem uvedeným v bodě 5. těchto pravidel soutěže bude určen náhradní výherce.

 

5. Způsob výběru výherce:

V Soutěži bude rozdělena celkem 1 výhra. Ze všech, po dobu trvání soutěže, platně registrovaných účastníků soutěže, bude vylosován jeden výherce výhry. Výherce bude vylosován náhodným výběrem. Do slosování budou zařazeni jen soutěžící, kteří splní podmínky účasti v soutěži ve smyslu bodu 4. těchto Pravidel.

 

6. Kontaktování výherce a distribuce výhry:

Výherce bude informován o výhře e-mailem nebo telefonicky prostřednictvím pořadatele v den určení výherce na základě losování. K oznámení o výhře bude použit e-mail nebo telefonní číslo, které výherce zadal. E-mail nebo telefonní číslo budou použity výhradně k informování o výhře a k získání korespondenční adresy za účelem doručení výhry. 

Pokud se pořadateli nepodaří s výhercem telefonicky spojit ani při jednom ze tří pokusů v době od 8:00 hod. do 16:30 hod., během tří po sobě následujících pracovních dnů, resp. výherce na e-mail pořadatele relevantně neodpoví do tří pracovních dnů od jeho odeslání, výherce ztrácí nárok na výhru. Za správnost kontaktních údajů, na základě kterých bude výherce informován o výhře, pořadatel neodpovídá.

Pořadatel e-mailem nebo telefonicky ověří u výherce platnost údajů z nákupu, který mu umožnil registraci v soutěži a následně pořadatel soutěže s výhercem dohodne podrobnosti o způsobu zaslání výhry. Zaslání výhry se uskuteční nejpozději do 30.1.2021 od ověření platnosti údajů o nákupu a zjištění údajů uvedených výše, pokud se Pořadatel s výhercem nedohodne jinak.

V případě, že se zjistí, že výherce nesplňuje podmínky účasti v soutěži podle těchto pravidel soutěže, propadá výhra pořadateli a pořadatel si vyhrazuje právo vylosovat náhradního výherce a to způsobem v souladu s bodem č. 5 těchto pravidel soutěže.

Výherce není povinen výhru přijmout. Výherce nemůže nárok na výhru převést na třetí osobu. Nepřevzaté výhry propadají ve prospěch pořadatele. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem doručení výhry výherci. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než tu, která mu bude předána. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno. Výhru nelze alternativně plnit v penězích. Výhercům nevzniká právo výhru reklamovat, pokud nebude pro jednotlivé případy dohodnuto jinak.

Pořadatel neodpovídá za správnost kontaktních údajů poskytnutých výherci za účelem doručení výhry. Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry v případě změny adresy výherce, o které nebyl vyrozuměn, za ztrátu, poškození, zničení nebo nedoručení výhry či její nedoručení po lhůtě stanovené v pravidlech soutěže z důvodů spočívajících na straně České pošty či jiného poštovního dopravce - kurýrní společnosti.

Jméno výherce bude zveřejněno 24.12.2019 na stránkách www.lull.cz.

 

7. Všeobecné podmínky:

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je v plném rozsahu dodržovat.

Vyobrazení výher na komunikačních a propagačních materiálech pořadatele (webové stránky apod.) nemusí odpovídat skutečné podobě výher.

Případné námitky proti regulérnosti průběhu soutěže lze Organizátorovi zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech, a to do tří pracovních dnů od ukončení soutěže nebo na informační email: info@lull.cz. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Provozovatele o námitce je konečné. 

Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo přerušit nebo ukončit soutěž kdykoliv bez předchozího upozornění a bez uvedení důvodů. Tuto možnost pořadatel uplatní zejména tehdy, jestliže z technických důvodů (např. Viry v počítačovém systému, manipulace nebo chyby v hardwaru a / nebo softwaru) nebo z právních důvodů není možné zaručit řádný průběh soutěže. V případě, že by takové předčasné ukončení bylo zapříčiněno chováním soutěžícího může pořadatel od této osoby požadovat náhradu vzniklé škody.

Pořadatel je oprávněn bez náhrady pozměnit nebo upravit pravidla soutěže. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikovány na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná.

Pořadatel v žádné formě neručí za přímé nebo nepřímé škody vyplývající z účasti na soutěži nebo z nedostupnosti internetového serveru, s výjimkou hrubé nedbalosti nebo úmyslného zavinění. Kromě toho pořadatel neodpovídá za jakoukoliv technickou poruchu, zejména selhání sítě, elektroniky nebo počítačů.

Pokud jsou některé ustanovení těchto pravidel soutěže neplatné nebo ztratí platnost, platnost ostatních ustanovení pravidel soutěže zůstává nedotčena. Neplatné ustanovení budou nahrazena takovým přiměřeným ustanovením, které nejvíce odpovídá smyslu původních neplatných ustanovení.

Tato pravidla nabývají účinnosti dnem zahájení soutěže.

Tato pravidla soutěže se řídí platným právním řádem České republiky a jsou k dispozici na webové stránce pořadatele www.lull.cz a zároveň jsou uložena v písemné podobě v sídle společnosti Lull.

 

V Šaštín-Stráže dne 9.8.2019